Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü Yazdır E-posta
KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ ÇAKIRLAR KÖYÜ KÜLTÜR VE

YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
     


Derneğin Adı ve Merkezi
      
     
      
Madde 1- Derneğin Adı: “Kastamonu İli Tosya İlçesi Çakırlar Köyü  Kültür ve  Yardımlaşma  Derneğidir.
      Derneğin merkezi İstanbul olup, Şubesi Açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe

Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

     
Madde 2-Dernek, Çakırlar Köyünde , Yurdun çeşitli Bölgelerinde, yurt dışında yaşayan Köylülerin müşterek bir çatı altında bulundurmayı,Köyün ortak çıkarları doğrultusunda Sosyal, Ekonomik, Tarihsel  ve Kültürel  dayanışmayı ve işbirliğini sağlamayı, Köyün ortak sorunlarını sağlıklı ve kalıcı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmayı,Köyün gelişimi ve güzelleşmesi için çalışmayı, Kültürel ve sosyal ihtiyaçlar için ortam hazırlamayı,Hukuki ve idari konularda ortaya çıkacak ihtilafları çözmeye yardımcı olmayı, Köyün alt ve üst yapısını iyileştirecek projeler üreterek ilgili kurumların bilgisine sunmayı,Köye yönelik mesleki eğitim ve beceri kursları açmayı,Açılmış kurslara devam eden yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı,İlgili konularda kullanılan bütün tekniklere, metotlara,çalışmalara ve yeni tezlere açık olacak şekilde üye olsun olmasın bireylerin yaşam enerjisini artıracak, yaşam kalitelerini yükseltecek her türlü faaliyette bulunmayı amaç edinir.     
      
     
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

      
      1) Çevre değerlerini korumak, İnsanların çevre ile barışık olmasına hizmet etmek,İnsanın çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak, Çevre insan kaynaşmasına bilinçli olarak yaklaşılması için bu alanda eğitime ağırlık veren kurumlarla iş birliği yapmak, insan sevgisini, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan ilişkileri ve her türlü ahlaki değerleri korumak ve yaşatmaktır.
2) İnsan ve doğa sevgisini yerine getirilmesinde katkı sağlayan ve bu alanda aktif olarak çalışanların çalışma düzenlerini geliştirmek,  yapılan çalışmalara destek vermek, insan sevgisi ve adalet duygusu alanında  bilimsel çalışmalar yapmak, bu alanlarda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,  resmi ve gayri resmi olarak çevre alanda çalışanların sosyal haklarının geliştirilmesi, çalışma şartlarını kolaylaştırıcı ve verimli hale getirmek amacıyla faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir 3) İnsanların doğayı korumak amacıyla yapmış oldukları çalışmalar esnasında  karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözümler üretmek ve üretilen bu çözümleri geniş kitlelere yaymak amacıyla çeşitli işetişim araçlarını kullanmak, bu araçlardan yararlanmak amacıyla dernek bünyesinde basın ve yayın kurumları oluşturmak veya var olan basın ve yayın kurumlarından yararlanmak, bu alanda çalışma yapan ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip ederek dernek kamuoyuna yazılı ve görsel yayın araçları ile ulaştırmak.       4) Birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek için çeşitli projeler üretmek, imkanlar ölçüsünde sosyal durumları iyi olanlar ile işbirliğine giderek, sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayanlara yardımcı olmak, insan ve doğa sevgisinin gelişmesinde katkı sağlayan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyenlere yönelik yabancı dil, istatistik, bilgisayar ve internet gibi konularda kurslar düzenlemek,  maaş, ücret gibi mali durumlarının sosyal konularına uygun bir duruma gelmesi için çalışmalar yaparak girişimlerde bulunmak.      5) Dernek kamuoyuna hitap etmek üzere genel kültür ve bilimsel yayınlara kolayca ulaşmaları için bir kütüphane oluşturulması çalışması yapmak,  broşür ve dergileri hazırlayıp tanıtım amaçlı dağıtmak, çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak,  araştırma sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışından davet edilecek bilim adamlarının masraflarının karşılanmasında yardımcı olmak.6) Ulusal ve Uluslar arası ilgili alanda bilimsel çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üyelerin bu kişi ve kuruluşlardan yararlanmalarını sağlamak.         7) Kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle işbirliği yapmak, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren diğer derneklerle Federasyon ve Konfederasyon çatısı altında birleşmek veya oluşturulacak bu üst kuruluşlarda yer almak.8) Genel ahlak ve adalet duygusunun geliştirilmesinde katkı sağlayanların öncelikli olarak kendi bilgi ve görgülerini artırmak için yapacakları gezilere, katılacakları kurs ve eğitim amaçlı çalışmalarına maddi yardımda bulunmak, bu alanda üstün gayret gösterenlere teşvik edici ödüller vermektir.9) Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak PLATFORM oluşturur, oluşturulan platformlarda yer almak.


Derneğin Faaliyet Alanı


         Dernek, Köyün doğal dokusunu korumayı, kültürünü ve sosyal anlayışını yaşatma ve yükseltme  alanında faaliyet  gösterir.
 1) Yeni Üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcar,        2)Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma,inceleme ve etütler yapar,öneri ve dilekler saptar, 3) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar iktisadi işletmeler kurar, kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle iş birliği yapar, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle federasyon  çatısı altına üst kuruluşlara katılır.  4) Amaca hizmet edenler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, onların istirahatini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek, zeka geliştirici oyunları oynamaları için gerekli ortamı oluşturmak amacıyla, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 26. Maddesi ve bu konuda düzenlenen yönetmelik uyarınca   gerekli izinleri alarak. LOKAL faaliyet gösterir        5) Amaç ve hizmet konuları için taşınır, taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, iktisadi işletme kurar,işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,        6) Meslek ve sanata ilişkin toplantı,temsil,festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler,        7) Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, gençlerin sportif faaliyetlerine destek vermek amacıyla spor sahası veya salonu, meskun mahal dışında kamp tesisleri, kurumları ve işletmeleri, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile açar.        8) Yardım Toplama Kanunu ile bu ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir,koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir. 9) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.10) Genel kurulun kararı ile uluslar arası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar yardım alır ve verir. 11) 5253 sayılı yasanın 12. Maddesi gereğince, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz ve başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.


      Dernek Amblemi


          Madde 3-
Derneğin amblemi; yönetim kurulunca belirlenir.
 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

          Madde 4
- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
        Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.      Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.      
     
      Üyelikten Çıkma
     
       
       
Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.      
   
     Üyelikten Çıkarılma
      
     
     
Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
     
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
     
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
     
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
     
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


       Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz


         Madde 7-)
Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra, yönetim kurulu,  üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Üye tüzel kişilik ise, tüzel kişilik adına başkan veya temsilcisi muhatap alınır.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna itiraz eder, yönetim kurulu bu itirazı kabul etmeyeceği gibi gerektiğinde toplanması halinde genel kurula götürür, Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın genel kurula götürülmesi halinde  üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın yönetim kurulunda veya Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. 
Dernek  Organları
     
     
Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
     
1-Genel kurul, 
     
2-Yönetim kurulu,
     
3-Denetim kurulu,
    

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve 
 
Çağrı ve Toplantı Usulü

        
         Madde 9
-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
      Genel kurul;1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.       Olağan genel kurul, 3 yılda bir, NİSAN ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

      
       Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

     
        Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanırToplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
      
       Madde 10
-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
     
         Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Olağanüstü Genel Kurul
        
         Madde 11-) 
Olağan üstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak  önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
       
1- Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
2- Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
3- Denetleme kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,
4-Yönetim kurulunun, isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde,
5- Derneğin feshi konusunu görüşmek üzere,
6- Dernek tüzüğünde değişiklikler yapmak üzere,
7- Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelerine göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. 
       
     Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
      
       Madde 12-
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    
     
1-Dernek organlarının seçilmesi,
     
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
     
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,     
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
     
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
     
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
     
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
     
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
     
10-Derneğin vakıf kurması,
     
11-Derneğin fesih edilmesi,
     
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.    

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri       
      
        
Madde 13
-Yönetim kurulu, Yedi asıl ve Beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.        Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.       Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.     

     
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
     
      
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
     
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
     
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
     
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,     
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
     
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
     
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
     
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
     
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
     
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,    

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
       
       
        
Madde 14-
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.       Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.     

     
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

    
       Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  

     
Danışma Kurulu
       
       
         
Madde 15-)
Danışma kurulu, Dernek eski başkanları  onursal üyeler ve dernek üyeleri arasından iki  yıllık süre için yönetim kurulunca seçilmiş yeterli sayıda danışmandan oluşur. Danışma kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
       Danışma kurulu, başkanı ya da dernek başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği yönetim kuruluna gönderilir. 

         
Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri       
        
         
Madde 16-)
Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
       1- Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,         2- Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak,3- Yönetim kurulu ve genel kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek. 
    
     Ortak Hükümler      
        
       
Madde 17-)
Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
       Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

Çalışma Grupları ya da Yönetim ve Hizmet

Komiteleri
       
         
        Madde 18-)
Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurabilir. Çalışma grupları ya da geçici komiteler Dernek başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler.
       Çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüde, araştırma ve incelemeleri yapmak önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Yürütme Birimi ve Görevlileri
      
       Madde 19-)
Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği’nde gösterilir.

     
     Derneğin Gelir Kaynakları
 
      
      
      
Madde 20-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
      1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak yönetim kurulunun belirleyeceği miktar, üyelik aidattı olarak yıllık 12.00 YTL. aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.       2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.7-Diğer gelirler.            

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

      
       Madde 21-
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, derneğin bürüt geliri, Maliye Bakanlığınca her yıl açıklanan Muhasebe Sistemi Uygulama tebliğinde belirtilen miktarı aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

     Kayıt Usulü

      
      Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 
     
     Tutulacak Defterler
      
      Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Defterlerin Tasdiki
     
       Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
     
       İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
    

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

       
         Madde 22-
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
      
        Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
      
         Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
    
        Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Beyanname Verilmesi

      
        Madde 23-
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü 
       
         Madde 24-
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

     
      Genel Kurul Sonuç Bildirimi

       
       Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
      Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

      
       Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.


     Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi


       Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle

ilgili Bildirim

     
      Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

     
Değişikliklerin Bildirilmesi
      
      Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
    
     Derneğin İç Denetimi

      
       Madde 25-
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

     Derneğin Borçlanma Usulleri    

      
       Madde 26-
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
     
     
Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
 
      

        Madde 28
-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
     
      Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kastamonu İli Tosya İlçesi Çakırlar Köyü  Kültür ve  Yardımlaşma  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel  kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Köy Muhtarlığına  devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Temsilcilik
       
       Madde 29-)
Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak genel kurulun onayı ve yönetim kurulunun ataması ile oluşturulur, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz. Temsilciliğin atama şekli, çalışma şart ve şekilleri, gelir ve gider usul ve şartları yönetim kurulunca çıkartılan yönetmelikte belirlenir.
    

Hüküm Eksikliği
     
    
      
Madde 30-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
      Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;
 
S.N.
ADI VE SOYADI GÖREVİ ADRESİ İMZA
1
Mahir AŞÇI Başkan Aşağı Dudullu Mah. Abdullah Azam Cad. Söğüt Sk. No:18/3 ÜMRANİYE  
2
Ayhan TARHAN Bşk.Yrd Velibaba Mah. Ümne Sk. Erkent Sit. C Blk. D.8 PENDİK  
3
Sadık KAYA Sekreter Yenisahra Karaahmet Çiftliği Yolu No:44 ATAŞEHİR  
4
Musa AYDIN Muhasip Parseller Mah. Abdullahazam Cad. No:17/1 ÜMRANİYE  
5
Elvan TÜTÜNCÜ Üye Battalgazi Mah. Yıldırım Cad. Şenyurt Sk. No:9 SULTANBEYLİ1  
 Bu tüzük 30 (Otuz) maddeden ibarettir.      

KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ ÇAKIRLAR KÖYÜ KÜLTÜR VE

YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ


TÜZÜK DEĞİŞİKLİK LİSTESİ


ESKİ ŞEKLİ

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri       
       
      
Madde 13
-Yönetim kurulu, Beş asıl ve Beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

YENİ ŞEKLİ


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
       
       
       
Madde 13
-Yönetim kurulu, YEDİ asıl ve BEŞ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

 

 

Arama

Duyurular

7

Kösem Oyunu Beyenildi Seyretmek İsteyen Üyelerimiz Linke Tıklayabilirler
http://www.facebook.com/#!/video/video.php?v=481417364297&comments

Yeni Web Sitemiz
Siz değerli üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniz web sitemiz yayına başlamıştır.

Kimler Sitede

Chat

Herkes burada, sen neredesin?
Chat
Chat için üye girişi yapmalısınız!
Üye Ol

Üye Girişi

Üye Girişi

Okuyucu Yorumları

  • kimse taşındığı yeri bildirmek istemiyor mesaj çe...
  • işte tam cakırlarkoyune yakkışır bir site oldugunu...

Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Yusuf Tarhana
Deneme yeni sitemiz hayırlı olsun. Umarı
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Günlük Burç

Burcunuzu seçin, falınızı okuyun

Radyo

Faydalı Linkler